Avís legal / Aviso legal / Legal Notice 

 

 

CATALÀ

 

  1. Identificació de l'empresa

1. EL PORTAL GERMÁN PERAIRE - HANDCRAFTED FINE FURNITURE

1.1 A través del Portal GERMÁN PERAIRE - HANDCRAFTED FINE FURNITURE (d'ara endavant, "el Portal") de GERMÁN PERAIRE (d'ara endavant, "G.P."), accessible a través de l’adreça URL www.germanperaire.com es facilita als visitants i usuaris del portal (d'ara endavant, els "Usuaris"), l'accés a una àmplia gamma de productes, serveis i continguts (d'ara endavant, "els Serveis")​

1.2  Les dades identificatives del responsable del Portal són les que figuren a continuació:

GERMÁN PERAIRE, treballador per compte propi - persona física

Domicili social: Cal Mongia, 08259 - Fals, Fonollosa

Codi d'Identificació Fiscal número: 46352358K

Adreça de correu electrònic: german@peraire.com

 

 

 

2. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DEL PORTAL

L’accés al Portal comporta la prèvia lectura i acceptació per part dels usuaris d’aquestes Condicions generals d’accés i ús (d’ara endavant, les “Condicions generals"). Mitjançant l’accés i la utilització del Portal s’entendrà que l’Usuari manifesta el seu acord, de manera expressa, plena i sense reserves, amb el contingut de totes i cadascuna d’aquestes Condicions generals en la seva versió publicada al Portal en el moment de l'accés. Si l’Usuari no estigués d’acord amb el contingut d’aquestes Condicions generals, s’haurà d’abstenir d’accedir al Portal i d’operar a través d'aquest. El Portal es reserva el dret a modificar aquestes Condicions generals advertint-ne els usuaris mitjançant els corresponents avisos al Portal, a fi que els usuaris puguin prendre coneixement del seu contingut des del primer moment.

La contractació i/o l’ús de determinats serveis pot requerir la identificació de l’Usuari al Portal i la prèvia acceptació de determinades condicions particulars que desenvolupen, complementen i/o eventualment modifiquen aquestes Condicions generals (d’ara endavant, les “Condicions particulars”). Així mateix, els Usuaris hauran de llegir amb la màxima atenció el contingut de les corresponents Condicions particulars o altres avisos legals que apareixen al Portal.

Com a Usuari declara ser major d’edat i/o disposar de la capacitat jurídica i d’obrar suficient per vincular-se per aquestes Condicions generals (i, si escau, per les Condicions particulars que regulin l’ús d’un determinat servei) i per utilitzar i, si escau, contractar els serveis que s’ofereixen al Portal. L’Usuari accepta, de manera expressa, plena, sense reserves ni excepcions, que l’accés i la utilització del Portal, dels seus serveis i dels seus continguts té lloc sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

En el supòsit que hi hagi alguna contradicció entre les Condicions generals d’accés i ús del Portal i les corresponents Condicions particulars, prevaldran aquestes sobre aquelles, tret que les Condicions generals resultin més beneficioses per a l’Usuari que les Condicions particulars.

 

 

3. CONTINGUT DEL PORTAL

3.1 L'Usuari del Portal assumeix, coneix i accepta, pel fet de visitar-lo, que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualssevol altres dades i informacions que contingui el Portal, hi apareixen únicament i exclusivament, als efectes informatius, com a informació de caràcter preliminar disposada a l'atenció de l'Usuari, i que en un moment determinat poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzades.

3.2 Germán Peraire es reserva el dret a modificar, a la seva discreció i de manera unilateral, en qualsevol moment i sense previ avís, la configuració del Portal, així com el contingut i l’extensió dels serveis prestats a través del Portal i de les condicions d'accés a aquests. De la mateixa manera, Germán Peraire es reserva la facultat d’incorporar nous serveis i continguts al Portal, així com el dret d’eliminar, limitar, suspendre o impedir l’accés als serveis prestats a través del Portal, ja sigui de manera temporal o definitiva, quan es presentin els motius previstos en aquestes Condicions generals.

3.3 Germán Peraire informa l'usuari que a través del portal podrà accedir a productes i serveis que ofereix  Germán Peraire,

 

4. Protecció de dades personals 

Germán Peraire el compliment de la de la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 Desembre i el Reglament Europeu 2016/680 del parlament Europeu de 27 d'Abril). Aquesta llei té per objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i en especial del seu honor i intimitat personal i familiar.

 

En tot moment s'informarà, durant la recollida de les dades, de la finalitat del seu tractament I que respectem la confidencialitat en la informació facilitada, i que pot exercir el dret d'informació en la recollida de les seves dades, a saber per què i com són tractades les seves dades personals i decidir quant al seu tractament.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Pot exercitar en tot moment els drets de consulta, accés, rectificació, oposició, limitació i supressió de les seves dades, adreçant un escrit amb fotocòpia del seu DNI o un altre document d'identitat, a Germán Peraire, Cal Mongia 715, 08259 Fals , german@peraire.com

 

L'usuari ha de saber que omplir el formulari i enviar les dades sol·licitades implica que la informació reflectida en aquest avís s'ha llegit i acceptat expressament i que, en conseqüència, atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d'acord amb la finalitat explicada.

 

G. P. ha adoptat les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa que s'exigeixen a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Per a això s'han establert tots els mitjans i mecanismes necessaris per evitar l'alteració, pèrdua, mal ús, tractament i accés no autoritzat o robatori de les dades tenint en compte l'estat de la tecnologia.

 

Respecte a la cessió de dades personals a tercers, es comunica als usuaris que, amb caràcter general, les dades personals no seran cedides a terceres entitats, excepte en aquells supòsits que la cessió respongui al compliment d'una obligació legal o també en aquells casos on hi hagi una relació contractual d'encàrrec de tractament per a la prestació d'un determinat servei. En tot cas, els usuaris han de saber que en cas de produir-se una cessió d'aquest tipus, únicament es durà a terme quan s'hagi obtingut el consentiment exprés per part de l'usuari.

 

No obstant això anterior, vostè consent expressament al tractament de les seves dades perquè puguem remetre-li, per qualsevol mitjà, incloent-hi mitjans telefònics i telemàtics (entre altres, per correu electrònic i sms), informació comercial, dels productes i serveis comercialitzats per G.P.

 

 

 

CASTELLANO

 

1. EL PORTAL GERMÁN PERAIRE - HANDCRAFTED FINE FURNITURE

1.1 A través del GERMÁN PERAIRE - HANDCRAFTED FINE FURNITURE Germán Peraire accesible a través de la dirección URL www.germanperaire.com se facilita a los visitantes y usuarios del mismo, (en adelante, los "Usuarios"), el acceso a una amplia gama de productos, servicios y contenidos (en adelante, "los Servicios").

1.2 Los datos identificativos del responsable del Portal son los que figuran a continuación:

GERMÁN PERAIRE, trabajador por cuenta propia  - persona física

Domicili social: Cal Mongia, 08259 - Fals, Fonollosa

Codi d'Identificació Fiscal número: 46352358K

Adreça de correu electrònic: german@peraire.com

 

 

2. CONDICIONES DE ACCESO Y USO DEL PORTAL

El acceso al Portal comporta la previa lectura y aceptación por los Usuarios de las presentes Condiciones Generales de Acceso y Uso (en adelante, "las Condiciones Generales"). Mediante el acceso y utilización del Portal se entenderá que el Usuario manifiesta su acuerdo, de forma expresa, plena y sin reservas, al contenido de todas y cada una de las presentes Condiciones Generales en su versión publicada en el Portal en el momento del acceso. Si el Usuario no estuviere de acuerdo con el contenido de las presentes Condiciones Generales, deberá abstenerse de acceder al Portal y de operar a través del mismo. El Portal se reserva el derecho a modificar las presentes Condiciones Generales advirtiendo de ello a los Usuarios mediante los correspondientes avisos en el Portal, a fin de que los usuarios puedan tomar conocimiento de su contenido desde el primer momento.

La contratación y/o uso de determinados Servicios puede requerir la identificación del Usuario en el Portal y la previa aceptación de determinadas condiciones particulares que vienen a desarrollar, complementar y/o eventualmente modificar las presentes Condiciones Generales (en adelante, "las Condiciones Particulares"). Los Usuarios deberán leer asimismo con la máxima atención el contenido de las correspondientes Condiciones Particulares u otros avisos legales que aparecen en el Portal.

Como Usuario, Ud. declara ser mayor de edad y/o disponer de la capacidad jurídica y de obrar suficiente para vincularse por las presentes Condiciones Generales (y, en su caso, por las Condiciones Particulares que regulen el uso de un determinado Servicio) y para utilizar y, en su caso, contratar los Servicios que se ofrecen en el Portal. El Usuario acepta, de forma expresa, plena, sin reservas ni excepciones, que el acceso y la utilización del Portal, de sus Servicios y de sus contenidos tiene lugar bajo su única y exclusiva responsabilidad.

En el supuesto de que exista alguna contradicción entre las condiciones generales de acceso y uso del Portal y las correspondientes Condiciones Particulares, prevalecerán éstas sobre aquéllas, salvo que las condiciones generales resulten más beneficiosas para el Usuario que las condiciones particulares.

3. CONTENIDO DEL PORTAL

3.1 El Usuario del Portal asume, conoce y acepta, por el hecho mismo de visitarlo, que los datos e informaciones sobre productos o servicios, y cualesquiera otros datos e informaciones contenidos en el Portal aparecen en el mismo, única y exclusivamente, a efectos informativos, como información de carácter preliminar dispuesta a la atención del Usuario, y que en un momento dado pueden contener errores, imprecisiones o no estar actualizadas.

3.2 Germán Peraire se reserva el derecho a modificar, a su discreción y de forma unilateral, en cualquier momento y sin previo aviso, la configuración del Portal, así como el contenido y extensión de los Servicios prestados a través del Portal y de las condiciones de acceso a los mismos. Del mismo modo, Germán Peraire se reserva la facultad de incorporar nuevos Servicios y contenidos en el Portal, así como el derecho de eliminar, limitar, suspender o impedir el acceso a los Servicios prestados a través del Portal, ya fuere de manera temporal o definitiva, cuando concurran los motivos previstos en estas Condiciones Generales.

3.3 Germán Peraire informa al Usuario de que a través del Portal podrá acceder a productos y servicios ofertados por Germán Peraire.

 

4 LEY PROTECCION DE DATOS

Protección de datos personales

Germán Peraire garantiza el cumplimiento de la de la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 Diciembre y el Reglamento Europeo 2016/680 del Parlamento Europeo de 27 de Abril). Esta ley tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que respecta al tratamiento de datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y en especial de su honor e intimidad personal y familiar.

En todo momento se informará, durante la recogida de los datos, de la finalidad de su tratamiento y que respetamos la confidencialidad en la información facilitada, y que puede ejercer el derecho de información en la recogida de sus datos, a saber por qué y cómo son tratados sus datos personales y decidir en cuanto a su tratamiento.

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que haya una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarias. Puede ejercitar en todo momento los derechos de consulta, acceso, rectificación, oposición, limitación y supresión de sus datos, dirigiendo un escrito con fotocopia de su DNI u otro documento de identidad, Germán Peraire, Cal Mongia 715, 08259 Fals , german@peraire.com

El usuario debe saber que rellenar el formulario y enviar los datos solicitados implica que la información reflejada en este aviso se ha leído y aceptado expresamente y que, en consecuencia, otorga su consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la finalidad explicada.

Germán Peraire ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa que se exigen a la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. Para ello se han establecido todos los medios y mecanismos necesarios para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso no autorizado o robo de los datos teniendo en cuenta el estado de la tecnología.

 Respecto a la cesión de datos personales a terceros, se comunica a los usuarios que, con carácter general, los datos personales no serán cedidos a terceras entidades, excepto en aquellos supuestos que la cesión responda al cumplimiento de una obligación legal o también en aquellos casos donde haya una relación contractual de encargo de tratamiento para la prestación de un determinado servicio. En todo caso, los usuarios deben saber que en caso de producirse una cesión de este tipo, únicamente se llevará a cabo cuando se haya obtenido el consentimiento expreso por parte del usuario.

 No obstante lo anterior, usted consiente expresamente el tratamiento de sus datos para que podamos remitirle, por cualquier medio, incluyendo medios telefónicos y telemáticos (entre otros, por correo electrónico y sms), información comercial de productos y servicios comercializados por Germán Peraire

 

 

 

ENGLISH

 

1.Company Identification

Registered name of the service provider in the information society:

GERMÁN PERAIRE, self-employed

Address:  Cal Mongia, 08259 - Fals, Fonollosa

Tax ID: 46352358K

E-mail: german@peraire.com

 

2. CONDITIONS OF ACCESS AND USE OF THE PORTAL

Access to the Portal involves prior reading and acceptance by the Users of these General Access and Use Conditions (hereinafter, "the General Conditions"). Through the access and use of the Portal, it will be understood that the User expresses his agreement, expressly, full and unreservedly, to the content of each and every one of these General Conditions as published in the Portal at the time of access. If the User does not agree with the content of these General Conditions, he must abstain to access the Portal and to operate through it. The Portal reserves the right to modify these General Conditions by warning Users to the corresponding notices in the Portal, so that users can know their content from the first moment.

The contracting and / or use of certain Services may require the identification of the User in the Portal and the prior acceptance of certain particular conditions that come to develop, complement and / or possibly modify the present General Conditions (hereinafter, "the Particular Conditions" ). Users should also read the content of the corresponding Particular Conditions or other legal notices that appear in the Portal with the utmost attention.

As a User, you declares being of legal age and / or having sufficient capacity to be bound by the present General Conditions (and, as the case may be, by the Specific Conditions that regulate the use of a certain Service) and to use and, in In your case, hire the Services offered on the Portal. The User accepts, expressly, full, without reservations or exceptions, that the access and use of the Portal, its Services and its contents takes place under their sole and exclusive responsibility.

In the event that there is any contradiction between the general conditions of access and use of the Portal and the corresponding Particular Conditions, these will prevail over them, unless the general conditions are more beneficial to the User than the particular conditions

3. CONTENT OF THE PORTAL

3.1 The Portal User assumes, knows and accepts, for the very fact of visiting it, that the data and information about products or services, and any other data and information contained in the Portal appear in it, exclusively for informational purposes , as preliminary information available to the user's attention, and that at any given time may contain errors, inaccuracies or not being updated.

3.2 Germán Peraire reserves the right to modify, at its discretion and unilaterally, at any time and without prior notice, the configuration of the Portal, as well as the content and extension of the Services provided through the Portal and the conditions of access to them. Similarly, the Germán Peraire reserves the right to incorporate new Services and contents in the Portal, as well as the right to eliminate, limit, suspend or prevent access to the Services provided through the Portal, whether temporarily or permanently , when the reasons set forth in these General Conditions occur.

3.3 Germán Peraire informs the User that through the Portal you can access products and services offered by Germán Peraire.

4. Personal Data Protection 

Germán Peraire ensure compliance with Organic Law 15/1999, of December 13th, and the European Regulation 2016/680 of the European Parliament of April 27 regarding Personal Data Protection. The objective of this law is to ensure and protect, with regards to the processing of personal data, the public freedoms and fundamental rights of individuals, and especially their honour and personal and family privacy. Ultimately, its aim is to protect the fundamental rights of the individual.

 

The user should be aware that filling out the form and sending the information requested implies that the information shown in this notification has been read and expressly accepted and that as consequence, the user gives their express and unequivocal consent for the use of their personal data in accordance with the ends hereby explained.

 

The data provided will be preserved while maintaining the business relationship or during the years required to comply with the legal obligations. The data will not be ceded to third parties except in cases where there is a legal obligation. You have the right to access your personal data, rectify the inaccurate data or ask for its deletion when the data are no longer necessary. You can exercise the rights of consultation, access, rectification, opposition, limitation and deletion of your data at all times, by writing a photocopy of your Passport or other identity Document, to Germán Peraire, Cal Mongia 715, 08259 Fals, german@peraire.com

 

Germán Peraire has adopted the security measures of a technical and organizational nature which are required according to the in-force legislation in the area of personal data protection. All the necessary measures and mechanisms to avoid the alteration, loss, misuse, unauthorized processing and access, or theft of this data have thus been put into place, in view of the state of the technology.

 

Notwithstanding the foregoing, you expressly consent to the processing of you data so that we can send you, by any means, including telephone and electronic means (e-mail and sms, among others) , business information, information regarding products and services marketed by Germán Peraire